بخور سرخ

بخور سرخ ماده ای خاص با کاربردهای فرا طبیعی است.

در زبان افریقایی بخور سرخ را بخور شیطان مینامند

بخور زار در آتش سوخته و دودی از آن حاصل میشود که در علوم ماورایی کاربرد دارد

بخور سرخ غذایی برای نوعی جن بنام جن سرخ است.

در تعاریف آمده است که جن سرخ عامل فراق و اختلاف و جدایی بین زن و مرد است.

پیدایش بخور سرخ مربوط به دورانی است که طلسم و دعا تمام زمین را فرا گرفته بود

بخور سرخ در تمام دنیا یک ترکیب واحد را دارد.

بخور سرخ

جن سرخ یک موجود قوی با اندیشه و قدرتی اهریمنی است که فقط برای شر و شرور از آن استفاده میشود.

در کتب و دست نوشته ها چهره ی جن سرخ را به شکل یک غول شاخدار با صورتی لکه دار ترسیم میکنند.

وجود ترکیباتی ثابت برای جن سرخ در تمام جهان مثل این است که موجودی واحد در عین حال در تمام نقاط جهان موجود بوده و به تمامی دعانویسان و ساحران عصر خود یک ترکیب یکسان را معرفی کرده است.

تفاوت بخور سرخ با بخور زار

بخور زار برخلاف بخور سرخ است و باطل کننده اثر بخور سرخ است

بخور سرخ را بخور فراق و جنگ و بخور زار را بخور صلح و آشتی میخوانند.

بخور زار دارای نمونه های بسیاری بوده که بعد از ماجرای پیامبری حضرت سلیمان و ظهور دو فرشته به نام های هاروت و ماروت به شکل کلی در آمده و به دو نمونه بخور زار هفت و بخور زار بیست تبدیل شد.

اما بخور سرخ از قبل از آموزش های هاروت و ماروت یک نمونه بوده و بعد از آن به بعد هم همان یک نمونه باقی ماند